Vedoucí útvaru interního auditu (Jirkov)

Město Jirkov nabízí v Jirkově volnou pracovní pozici "Vedoucí útvaru interního auditu". Nástupní mzda je 21 480–32 290 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí útvaru interního auditu
Obor(y):
Administrativa , Obchod a cestovní ruch , Management
Obec:
Jirkov
Mzda:
21 480–32 290 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1
431 11 Jirkov 1

+420 474 616 418

Další informace o volném místu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŔÍZENÍ
Město Jirkov
Tajemnice MěÚ Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovní pozice jmenováním na dobu neurčitou "vedoucí útvaru interního auditu "
s místem výkonu práce Jirkov

Pro více informací navštivte naše stránky www.jirkov.cz

Platové zařazení:
" platové ohodnocení v 11. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí
21.480 Kč - 32.290 Kč dle uznatelné praxe, příplatek za vedení ve výší 5 až 30%, zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby až do výše 100 % dle pracovního výkonu.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
" úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Další požadavky:
" vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu.

Co od Vás očekáváme:
" flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" komunikační schopnosti, zodpovědnost,
" znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel, orientace na internetu),
" řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič,
" úsměv na tváři.
Znalosti zákonů:
" Zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
" zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
" zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
" zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
" zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
" zák. č. 500/2000 Sb., správní řád,
" zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
" zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Výhodou bude:
" chuť učit se novým věcem

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:
Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis zájemce,
- telefonní spojení.

Požadované doklady k přihlášce:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
- u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2020 nebo dle dohody

Kam s přihláškou?
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - vedoucí ÚIA" do 28. 11. 2019 do 9,00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Kontakt na zaměstnavatele

Ivana Němečková
+420 474 616 418
nemeckova@jirkov.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 14.11.2019