Referent/referentka úřadu územního plánování a rozvoje (Chomutov)

Statutární město Chomutov nabízí v Chomutově volnou pracovní pozici "Referent/referentka úřadu územního plánování a rozvoje". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka úřadu územního plánování a rozvoje
Obor(y):
Stavebnictví
Obec:
Chomutov
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
43001

474 637 427, 607 563 681

Další informace o volném místu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Referent/referentka úřadu územního plánování a rozvoje" na odbor rozvoje a investic, oddělení úřadu územního plánování s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Stručné vymezení pracovní náplně a kompletní znění výběrového řízení: odkaz na www.chomutov-mesto.cz

Platové zařazení:
" platové ohodnocení v 10. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 21.260 Kč - 31.240 Kč dle započitatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
" úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Další požadavky dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu:
" autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru, nebo
" vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo
" vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo
" architekt pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru, nebo
" vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
" vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením,
" kvalifikační předpoklad splňuje také úředník, který vykonával ke dni 1.1.2007 územně plánovací činnost na ministerstvu, krajském úřadu nebo obecním úřadu a má zvláštní odbornou způsobilost pro územně plánovací činnost vydanou před 1.1.2007,
" uchazeč, který nesplňuje požadavky na vzdělání výše uvedené, ale má zvláštní odbornou způsobilost v územním plánování a byla mu udělena výjimka ze vzdělání dle § 195 stavebního zákona.

Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.

Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" kopie dodatku k diplomu,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.

Předpokládaný nástup: dle dohody

K pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Kam pak s přihláškou?
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - ORI - ÚÚP" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 17. ledna 2022 do 16,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Navštivte naše internetové stránky www.chomutov-mesto.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Statutární město Chomutov
Ing. Lenka Petříková
474 637 427, 607 563 681


Poslední změna: před 1 měsícem